KUR’AN NEDEN ANLAŞILMASIN?

Kur’an meali okuyup anlamaya çalışmak, kafa yormak, emek vermek, hakikatin tefekkürüdür. “Mealciler” ifadesi, Kur’an’a yaklaşmaya çekinenlerin ürettiği negatif bir tanımlama, hatta bazılarının sapıklık dediği, öyle zannettiği, Vahyin mucizevi atmosferinden bihaber,tamamen bilinçsizce söylediği hakikati doğru okuyamamanın verdiği büyük bir gaflet, bir taassub örneğidir.

Kur’an’dan kopuşla beraber, Kur’an’la inşaa edilmeyen toplumun algıladığı geleneksel müslümanlık, yaratıcının kullarına verdiği fıtratsal zenginliği, kaliteli ahlaki açılımları ortaya çıkaramamaktadır.

Kur’an meallerini okuyup anlayabilmek, Kur’an’ı düşünen insanlara kolaylaştıracağını söyleyen Allah’a inanıp güvenmek, O’na samimiyetle dua edip O’ndan yardım dilemekle mümkündür.

Kur’an kendini; Tüm hücreleriyle Allahım, bana çizdiğin kulluk profiline, beni yaratırken ruhsal bedenime kodladığın ve açığa çıkarmayı benim tercihime sunduğun, hakikatin zenginliğini tercih edip açığa çıkarmak istiyorum, benden istediğin yaşam tarzına talibim, bunu yürekten istiyorum, diyenlere kendini açıklar…

KUR’AN MÜSLÜMANLIĞI

KUR’AN MÜSLÜMANLIĞI

İslam alemi ilk dört asır, Fatih ve Kanuni dönemleri de hariç, son onbir asırda, Kur’an’dan uzaklaşarak, fırkalara ayrılmak suretiyle birbiriyle son derece çelişen ictihatlardan oluşan fikirleri, büyük çoğunluğu gereksiz teferruatlardan oluşan, ucu bucağı olmayan, ciltler dolusu kaynakları dinin değişmez kuralları olarak kabul edip, bunların gereksiz tartışmalarıyla geçirilen boş boş vakitler, islam dünyasında düşünmeyen, üretmeyen bir insan profilini doğurmuştur.

Bu şablon fikirleri asırlarca kopyalayıp aktarmak suretiyle kendini güncelleyememiş, gelişememiş, bilim ve teknoloji üretememiş, batıya muhtaç kalmış iki milyara yakın müslüman ,dinin tek kaynağı Kur’an’ı anlamadan okumaya devam etmiştir.

Bunun neticesi olarak, toplumun ezici çoğunluğu Kur’an’ı anlamadan okumak suretiyle, sevap kazanıldığını aynı zamanda bu sevabın ölülere bağışlanabileceğine inanıp Kur’anı bu sekilde anlaması, Kur’an dışı kaynakların hükümleri, hayatın hemen hemen tüm alanlarına nüfuz etmesiyle ortaya çıkan uydurulmuş dine müslümanlık denilmesi, ortaya mecburen ”Kur’an müslümanlığı” tanımlamasını getirmiştir.

SALAT TARTIŞMASI

Yaşam Klavuzu Kur'an

Rabbimiz, Ahzab suresi 56. ayetinde; ”Allah ve melekleri peygambere destek oluyorlar. Ey iman edenler! Siz de peygambere destek olunuz, ona yürekten bağlılığınızı ifade ediniz” buyuruyor.

Kur’an’da salat, salat fiili ve salat kökünden türeyen fillerle beraber olarak, genel mana itibariyle, “dua” veya “desteklemek” anlamında kullanılmak üzere, farklı cümlelerde, farklı konularda, yaklaşık yüz otuz yerde geçmektedir.

Allah peygamberlerine destek olduğu gibi, mümin kullarına da destek olmaktadır.

Müminlerin, kendi ruhsal ve maddesel bedeniyle Allah’a yönelip, O’ndan diğer insanlara karşı cesaret, merhamet, her türlü iyilik, yardım ve destekte bulunabilmenin, her türlü kötülüklerden, yüz kızartıcı eylemlerden uzaklaşma anlamında Allah’tan yardım ve destek dileyerek bir nevi kendi kendini disiplin altına almasını sağlayan, “salat” kümesinin ”merkez üssü” olan, ”Namaz” dır.

Sana kitaptan vahyedileni oku, namazı dosdoğru kıl! Çünkü namaz, yüz kızartıcı şeylerden ve kötülüklerden alıkoyar. Allah’ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir.(Ankebut:45)

Onlar, gayba inanırlar, namazı hakkıyla dosdoğru kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar. (Bakara:3)

View original post 97 kelime daha

AHLAK ZEHİRİ TELEVİZYON DİZİLERİ

Yaşam Klavuzu Kur'an

Yalan , gıybet, iftira, kadına şiddet, zina v.s gibi davranışlar kaliteli insanların yapacağı eylemler değildir! Bu gibi kötü alışkanlıklar, miktarı derecesine göre kalite belirleyip, yaşam klavuzunda bahsi geçen konulardır.

Yaşam klavuzu “Kur’an” , insanların kalite değerlerini artırmak amacıyla indirilmiştir.Buna kısaca; ” Rabbe kul olmak” ya da “Adam gibi adam olmak” da diyebiliriz.

Toplumsal alanlarda rastlanılan genel insan profilinde; yukarıda bahsi geçen kötü alışkanlıkları, malzemenin en kaliteliseni kullanmak suretiyle hiçbir masraftan kaçmayacak şekilde cama yansıtan televizyon dizilerini , insanların çoğunun, farkında olmadan benimsediği bir yaşam klavuzu olduğunu söylemiş olursak abartmış olmayız.

Çünkü televizyon dizilerinin ; Halktan gelen yoğun talep nedeniyle reyting rekorlarını altüst etmesi, buna en büyük kanıttır.

Alkol ve sigara flulamaları sanal bir caydırıcılıktan öteye gitmeyen çocukça düşünülmüş çözümlerdir.

Kökünü kurutmak çözümün en gerçekçi olanıdır!

View original post

TEVHİDİ NAMAZ

allahŞüphesiz ki ben Allah’ım; benden başka ilah yoktur. Bana kulluk et, ”beni anmak için” namaz kıl! (20/14)

Namaz gibi, tefekkürün zirve yaptığı üst düzey bir ibadette dahi, Allah’ın tek başına anılmasına tahammül edemiyorsak, ters giden bir şeyler var demektir.

Dinin tek sahibinin Allah olduğunu kavrayamazsak, hakikati, tevhidsel bilince dayalı kulluk misyonunu anlayamaz, Alemlerin Rabbini layıkıyla anıp, O’nu layıkıyla yüceltemeyiz…

Namaz kılarken; Kıyamda, rükuda, secdede Allah’ı anıp, teşehhüd oturuşlarında peygamberler,salih kullar, daha doğrusu beşeri hayat sahipleri anılabilir mi?

20/14 Taha suresi 14 ayete göre namaz, sadece Allah’ı anmak içindir, dünyevi bir atmosfere ait değildir, Allah ile buluşma, O’nunla gönülden konuşma, O’na hesap verme, din gününün provası, büyük duruşmanın minimize edilmiş halidir…

KUR’AN AİLE VE AHLAK

Kim Rahmân’ın zikrinden/öğüdünden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur.Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.(43/36-37) Zuhruf

Her evde, her akşam bir saatliğine televizyonlar kapatılıp, anne baba, çocuklarla beraber iki sayfa Kur’an meali okuyup üzerinde düşünmek suretiyle bir sohbet ortamı oluşmuş olsa

Toplumun en küçük kurumundan, aileden başlayan bir hareketle, toplumsal yaşam alanlarının ahlak kalitesinde bariz farklar görülür.

Ayrıca her gün iki sayfa okunan Kur’an meali, bir yıl dolmadan bir hatim yapar, hem de hatimin hakikatli ve dosdoğru olanı yapılmış olur…

AKLI İYİ KULLANMAK VE KUR’AN’I ANLAMAK

Yaşam Klavuzu Kur'an

Alemlerin Rabbinin bilinen en önemli eseri insandır. Organizmadaki yüz trilyon hücreye hükmeden yüz milyar beyin nöronu, Allah’ın farklı bir boyuttaki ayetleridir, hiç bir alime,hocaya teslim edilemez.Ancak Kur’an’ı anlama konusunda gerekli olan altyapı teknikleri müstesna!

Rabbimizin sıkça zikrettiği ”düşünmek,aklını kullanmak,öğüt almak,düşünmeyenleri, aklını kullanmayanları tehdit etmesi,düşünmeye teşvik etmesi,çözümün tek adresi, ancak dinin ”merkez üssü”nden olur.

Kur’an’ın tamamına, yüzde yüz imanla tam bir teslimiyet ,beynin ayetleriyle Kur’an ayetlerinin birbirini tanımasını ve ayetler arasındaki doku uyuşmazlığını kaldırır.Kur’an’ı biz anlayamayız diyenlerin doku uyuşmazlığı tam da bu yüzdendir.Kur’an’ı siz anlayamazsınız diyen alimler,hidayeti gizlemekle suçlanıp, Kur’an tarafından tehdit altındadır,ancak neden uyanmıyor ve uyarmıyorlar, bu da çok ilginç bir gerçektir.

Andolsun biz, Kur’an’ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan? (Kamer:32)

Bu, Rabbinin dosdoğru yoludur. Şüphesiz düşünüp öğüt alacak bir toplum için âyetleri ayrı ayrı açıkladık.(En’am:126)

View original post

DOSDOĞRU NAMAZ

Namazın nafileleri farzlarından daha çok olması, acaba namazın blinçli bir şekilde kılınmasına engel olup, farzların sihhatini tehdit eder mi?

Bazı müslümanların, orjinal namazdan uzaklaşmasıyla, namaz kılıp yalan söyleyen,gıybet ve iftira eden, içki içen, faiz yiyen v.s v.s v.s müslümanların toplumsal yaşamlarını örnek gösterip malzeme yaparak,

Ben namaz kılmıyorum ama, benim kalbim namaz kılanlardan daha temiz diyen ”tatlı su müslümanları” nın namazı hafife aldığı, hatta bazı ”yeni nesil mezheb” mensubu gençlerin, namaz Kur’an’ın bir emri değildir demelerine sebep olmuştur.

Orjinal ruhu sönen, cansuyu çekilip içi boşalan namaz, artık tek kelime halinde anılamaz bir hale gelmiştir ki, açıklama yapmak suretiyle, ” Dosdoğru namaz kılmak” diye tabir edilmek zorunda kalınmıştır.

Öncelik farzların dosdoğru kılınmasıdır ki, farzlar Allah’ın kesin emridir…

Namaz zikirlerinin bilinçli okunması gerekli midir? Nisa 43. ayetin ilk cümlesinden ne anlıyoruz?

Ey iman edenler! Sarhoş iken, ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız.( 4/43)

Rabbimiz bu ayette, namazda okunulan sure ve duaların anlamını bilerek anlayarak, derin derin düşünerek okuyup idrak etmemiz gerektiğini bildiriyor.Allah rasulü ve ashabın anadili arapça olduğu için sure ve duaların anlamını bilerek okuyordu.

Namazda okunulan sure ve duaların anlamını anlayarak okumak, sakal bırakmak,sarık sarıp cübbe giymek, misvak kullanmak ve diğer tüm sünnetlerden daha önemlidir.

Namaz direkt Allah’a yapılan bir tapınmadır.Allah’ı anmak içindir, dünyevi bir atmosfere ait değildir, Allah ile buluşma, O’nunla gönülden konuşma, O’na hesap verme, din gününün provası, büyük duruşmanın minimize edilmiş halidir…

Oyun ve eğlence değildir…Durum son derece ciddidir!!!!

 

CEZALANDIRILDIK

Kendisinde hiç şüphe olmayan bu kitap, sakınanlar için yol gösterici bir rehberdir.Onlar, gayba inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine verdiklerimizden Allah yolunda harcarlar.Sana indirilene ve senden önce indirilene de iman ederler; âhiret gününe kesinlikle inanırlar.İşte onlar, Rablerinden gelen bir hidayet üzeredirler ve işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridirler.2.Sure/Bakara/2-3-4-5.Ayet
 
Dünya müslümanlarının büyük çoğunluğunun yaşam gayesi, Kur’an ve sünnet üzerinden Allah’a kul olup onun rızasına göre yaşayıp ölme arzusudur.Ancak Kur’an ve sünnet derken bu hep sözde kalmıştır.
 
Orjinali arapça olan Kur’an’ı anlamadan okumak suretiyle, okumakla sadece sevap kazanılan, hatta ölülere okunan, kutsal harflerden oluşan metinler topluluğu olduğuna inanarak orjinalden okuyup, manasını merak bile etmeyip umursamadan, ancak orjinal metni arapça olan hadislerin mealiyle kendine yaşam tarzı oluşturup, aynısını nesilden nesile aktarıp günümüze kadar gelmiştir.
 
Bu yöntem hak olanı, hakikat olanı ise, dünyaya lokomotif olması gereken müslümanlar, yani islam alemi neden vagon bile olamayıp kafirlerin oyun ve eğlence alanına dönmüştür?
 
Sebep bellidir ve herşey apaçık ortadadır.Kur’an ve sünnet demek suretiyle Kur’an ilk sırada teleffuz edilip, ancak pratikte, hadisler Kur’an’ın önüne geçirilerek asırlarca Allah’ın ayetlerinden yüz çevirip Allah’a asilik yapıldı ve,
 
cezalandırıldık…..
 
Kim Rahmân’ın ayetlerinden yüz çevirirse, ona bir şeytan salarız; o, onun yoldaşı olur.Şüphesiz bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar. Ama onlar hâlâ kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar.43.Sure/Zuhruf/36-37.Ayetler
 
Muhakkak ki din gününde, Kur’an’dan sorumlu tutulup, ondan hesaba çekileceksiniz.43.Sure/Zuhruf/44.Ayet