KUR’AN MEALİ ALFABETİK LİSTE

• Abese Suresi

• Âdiyât Suresi

• Ahkâf Suresi

• Ahzâb Suresi

• Âlâ Suresi

• Alâk Suresi

• Âl-i İmrân Suresi

• Ankebût Suresi

• A’râf Suresi

• Asr Suresi

• Bakara Suresi

• Beled Suresi

• Beyyine Suresi

• Bürûc Suresi

• Câsiye Suresi

• Cin Suresi

• Cum’a Suresi

• Duhâ Suresi

• Duhân Suresi

• En’âm Suresi

• Enbiyâ Suresi

• Enfâl Suresi

• Fâtır Suresi

• Fâtiha Suresi

• Fecr Suresi

• Felâk Suresi

• Fetih Suresi

• Fîl Suresi

• Furkân Suresi

• Fussilet Suresi

• Ğâşiye Suresi

• Hac Suresi

• Hadîd Suresi

• Hâkka Suresi

• Haşr Suresi

• Hicr Suresi

Hucurât Suresi

Hûd Suresi

• Hümeze Suresi

• İbrahim Suresi

• İhlâs Suresi

• İnfitâr Suresi

• İnsan Suresi

• İnşikâk Suresi

• İnşirâh Suresi

• İsrâ Suresi

• Kadr Suresi

• Kâf Suresi

• Kâfirûn Suresi

• Kalem Suresi

• Kamer Suresi

• Kâri’a Suresi

• Kasas Suresi

Kehf Suresi

• Kevser Suresi

• Kıyâme Suresi

• Kureyş Suresi

Leyl Suresi

• Lokman Suresi

• Mâide Suresi

• Mâ’ûn Suresi

• Me’âric Suresi

• Meryem Suresi

• Muhammed Suresi

• Mutaffifîn Suresi

• Mücâdele Suresi

• Müddessir Suresi

• Mülk Suresi

• Mü’min Suresi

• Mü’minûn Suresi

• Mümtehine Suresi

• Münâfikûn Suresi

• Mürselât Suresi

• Müzzemmil Suresi

• Nahl Suresi

• Nâs Suresi

• Nasr Suresi

• Nâzi’ât Suresi

• Nebe’ Suresi

• Necm Suresi

• Neml Suresi

• Nisâ Suresi

• Nûh Suresi

• Nûr Suresi

• Ra’d Suresi

• Rahmân Suresi

• Rûm Suresi

• Sâd Suresi

• Saff Suresi

• Sâffât Suresi

• Sebe’ Suresi

• Secde Suresi

• Şems Suresi

• Şu’arâ Suresi

• Şûrâ Suresi

• Tâ-Hâ Suresi

• Tahrîm Suresi

• Talâk Suresi

• Târık Suresi

• Tebbet Suresi

• Teğâbun Suresi

• Tekâsür Suresi

• Tekvîr Suresi

• Tevbe Suresi

• Tîn Suresi

• Tûr Suresi

• Vâkı’a Suresi

• Yâsîn Suresi

• Yûnus Suresi

Yûsuf Suresi

• Zâriyât Suresi

• Zilzâl Suresi

• Zuhruf Suresi

Zümer Suresi