KUR’AN MEALİ

1 Fâtiha Suresi

2 Bakara Suresi

3 Âl-i İmrân Suresi

4 Nisâ Suresi

5 Mâide Suresi

6 En’âm Suresi

7 A’râf Suresi

8 Enfâl Suresi

9 Tevbe Suresi

10 Yûnus Suresi

11 Hûd Suresi

12 Yûsuf Suresi

13 Ra’d Suresi

14 İbrahim Suresi

15 Hicr Suresi

16 Nahl Suresi

17 İsrâ Suresi

18 Kehf Suresi

19 Meryem Suresi

20 Tâ-Hâ Suresi

21 Enbiyâ Suresi

22 Hac Suresi

23 Mü’minûn Suresi

24 Nûr Suresi

25 Furkân Suresi

26 Şu’arâ Suresi

27 Neml Suresi

28 Kasas Suresi

29 Ankebût Suresi

30 Rûm Suresi

31 Lokman Suresi

32 Secde Suresi

33 Ahzâb Suresi

34 Sebe’ Suresi

35 Fâtır Suresi

36 Yâsîn Suresi

37 Sâffât Suresi

38 Sâd Suresi

39 Zümer Suresi

40 Mü’min Suresi

41 Fussilet Suresi

42 Şûrâ Suresi

43 Zuhruf Suresi

44 Duhân Suresi

45 Câsiye Suresi

46 Ahkâf Suresi

47 Muhammed Suresi

48 Fetih Suresi

49 Hucurât Suresi

50 Kâf Suresi

51 Zâriyât Suresi

52 Tûr Suresi

53 Necm Suresi

54 Kamer Suresi

55 Rahmân Suresi

56 Vâkı’a Suresi

57 Hadîd Suresi

58 Mücâdele Suresi

59 Haşr Suresi

60 Mümtehine Suresi

61 Saff Suresi

62 Cum’a Suresi

63 Münâfikûn Suresi

64 Teğâbun Suresi

65 Talâk Suresi

66 Tahrîm Suresi

67 Mülk Suresi

68 Kalem Suresi

69 Hâkka Suresi

70 Me’âric Suresi

71 Nûh Suresi

72 Cin Suresi

73 Müzzemmil Suresi

74 Müddessir Suresi

75 Kıyâme Suresi

76 İnsan Suresi

77 Mürselât Suresi

78 Nebe’ Suresi

79 Nâzi’ât Suresi

80 Abese Suresi

81 Tekvîr Suresi

82 İnfitâr Suresi

83 Mutaffifîn Suresi

84 İnşikâk Suresi

85 Bürûc Suresi

86 Târık Suresi

87 A’lâ Suresi

88 Gâşiye Suresi

89 Fecr Suresi

90 Beled Suresi

91 Şems Suresi

92 Leyl Suresi

93 Duhâ Suresi

94 İnşirâh Suresi

95 Tîn Suresi

96 Alak Suresi

97 Kadr Suresi

98 Beyyine Suresi

99 Zilzâl Suresi

100 Âdiyât Suresi

101 Kâri’a Suresi

102 Tekâsür Suresi

103 Asr Suresi

104 Hümeze Suresi

105 Fil Suresi

106 Kureyş Suresi

107 Mâ’ûn Suresi

108 Kevser Suresi

109 Kâfirûn Suresi

110 Nasr Suresi

111 Tebbet Suresi

112 İhlâs Suresi

113 Felâk Suresi

114 Nâs Suresi